+387 (0)32 441-200
itc@itc.ba

ITC Zenica

Novosi iz grupacije

NAGRADNA IGRA

 

Na temelju odredbi člana 27. Statuta ITC Zenica d.o.o., Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, porezni PDV broj 218146790003, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara, (u daljnjem tekstu Priređivač), Generalni direktor donosi:

P R A V I L A

Nagradne igre „Hobi i prijatelja spoji, da plastenik osvoji“.

 

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Prema ovim Pravilima Organizator ITC Zenica d.o.o. priređuje Nagradnu igru pod nazivom „Hobi i prijatelja spoji, da plastenik osvoji“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

Pravila će biti objavljena i biti će dostupna na www.itc.ba za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre.

 

SVRHA NAGRADNE IGRE

Član 2.

Svrha nagradne igre je promocija i unapređenje prodaje proizvoda ITC Zenica d.o.o.

 

TRAJANJE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE 

Član 3.

Nagradna igra trajat će od 16.05.2021. godine do 23.05.2021. godine, a odvijat će se na facebook stranici Organizatora.

 

UČESNICI NAGRADNE IGRE

Član 4.

U nagradnoj igri mogu učestvovati svi građani – učesnici Nagradne igre, državljani Bosne Hercegovine i to oni koji prihvaćaju Pravila nagradne igre koja će biti objavljena na web stranici Društva www.itc.ba i facebook stranici Društva.

 U nagradnoj igri ne mogu učestvovati radnici ITC Zenica d.o.o. i članovi njihove uže porodice.

 Sretni dobitnik će biti obavješten od strane organizatora o nagradi koja mu pripada kao i o načinu preuzimanja nagrade.

 

NAČIN UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Član 5.

Učesnici nagradne igre treba :

-          da lajkaju ITC Facebook stranicu,

-          da lajkaju i podjele na svom profilu Javno objavu nagradne igre.

-          u komentaru da označe 3 prijatelja

 

NAGRADNI FOND 

Član 6.

 Ukupni nagradni fond: 1.170,00 KM.

PDV je uključen u cjelokupni iznos nagradnog fonda.

 

NAGRADE 

Član 7.

Nagradni fond sačinjava sljedeća nagrada koja učestvuju u izvlačenju:

 

NAGRADA                                          BROJ         NAGRADA VRIJEDNOST         POJEDINAČNE NAGRADE SA PDV            
Plastenik P35 dimenzija 3,5x6,25x2mt     1                             1.170,00 KM                                     1.170,00 KM
 

Učesnici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu. Priređivač ni u kojem slučaju neće podijeliti više nagrada od onih koje su predviđene u fondu iz člana 7. ovih Pravila.

 

POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena

nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

 

OBJAVA DOBITNIKA

 Član 8.

Ime dobitnika izvlačit će se metodom slučajnog odabira putem aplikacije random.org te će biti objavljena na Facebook stranici na dan izvlačenja, 24. 05.2021. u 12:00, u sjedištu Organizatora u ulici Zmaja od Bosne bb uz prisutnost Komisije.

Rezultati će biti  objavljeni na www.itc.ba.

PRAVILA PRIVATNOSTI

Član 9.

Dobitnik nagrada pristaje da mu se ime, fotografija i snimljeni materijal koristi u reklamne svrhe Organizatora putem svih medija bez naknade.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri, učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i  adresa mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Organizator će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

JAMSTVO DODJELE NAGRADA

Član 10.

Za dodjelu nagrada iz člana 7. dobitniku jamči „ITC“ Zenica d.o.o.

 

MALOLJETNICI I OSOBE S OGRANIČENOM POSLOVNOM SPOSOBNOŠĆU

Član 11.

Dobitnik dobivenu nagradu iz člana 7. stav 1. ovih Pravila preuzima lično. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom ličnom kartom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, ličnom kartom jednog roditelja ili staratelja uz predočenje rodnog lista ili rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje, te izjavu o prihvaćanju nagrade.

 Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri jedino ukoliko roditelj ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika, te ukoliko se slaže s Pravilima nagradne igre.

Ukoliko je dobitnik nagrade osoba sa ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, takva osoba stiče pravo na primanje nagrade tek nakon pisanog odobrenja njegovog/njezinog roditelja odnosno staratelja.

 

PREUZIMANJE NAGRADA

Član 12.

Rok u kojem se dobitnik mora javiti Ogranizatoru radi preuzimanja nagrade iznosi 30 dana od dana u kojem je obaviješten o činjenici da je osvojio nagradu.

Ukoliko se dobitnik u gore navedenom roku iz stava 1. ovog člana nije javio Organizatoru, Organizator će dobitnika ponovno u roku 8 dana obavijestiti o dobitku. Dobitnik je dužan u naknadnom roku od 15 dana od dana prijema obavijesti javiti se Organizatoru radi preuzimanja nagrade, u skladu sa Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

 

KOMISIJA ORGANIZATORA

Član 13.

Generalni direktor Društva ITC Zenica d.o.o. imenovat će Komisiju koja se sastoji od tri člana, koja će pripremiti i kontrolirati tok izvlačenja dobitka i o tome sačiniti zapisnik.

 

PREKID NAGRADNE IGRE

 Član 14.

Organizator može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih ekonomskih poremećaja na tržištu ili kod Organizatora.

Organizator će o prekidu obavijestiti javnost putem medija iz člana 1. ovih Pravila.

 

AUTENTIČNO TUMAČENJE PRAVILA

Član 15.

U skladu sa članon 27. Statuta ITC Zenica d.o.o., ova Pravila potpisuje Generalni direktor Društva. Organizator zadržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje Generalni direktor Društva.

Učesnici Nagradne igre učestvovanjem pristaju na pravo Organizatora na tumačenje ovih Pravila te prihvataju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Organizatora navedena u stavu 2. ovog člana.

Ova Pravila objaviti će se prije početka Nagradne igre u dnevnim novinama.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 16.

U slučaju spora između učesnika Nagradne igre i Organizatora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zenici. Učestvovanjem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obveze iz ovih Pravila.

Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili njegovog roditelja odnosno staratelja, ukoliko se radi o dobitniku iz člana 11., stav 2. i 3. ovih Pravila.

S pravilima nagradne igre saglasno je Federalno ministarstvo finansija Bosne i Hercegovine, prema Rješenju ____________________________.

 

U Zenici, 05.05.2021.godine.

                                                                                                                                   

Audit ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015

19.10.2020. u našim prostorijama boravio je petočlani stručni tim koji je obavio recertifikacijski audit za Standard ISO 9001:2015 te nadzorni audit za Standard ISO 14001:2015.

Pripremni radovi za Blok 7 TE Tuzla

ITC Zenica, „Prijedor putevi“ i „Integral“ Banja Luka čine konzorcij firmi koji rade najveći posljeratni projekat u Bosni i Hercegovni. 

"Kako efikasno privući nove kupce"

Bili smo na seminaru „Kako efikasno privući nove kupce - Akvizicija kupaca“ sa D.R. Gilbertom.

Održan interni audit za 2018 godinu

Već trinaestu godinu za redom, održan je interni audit za 2018 godinu smo proveli u periodu između 15.05.2018. i 18.05.2018.

Međunarodni simpozij „RACE“

Simpozij je organizovan od strane „ Revicona“, a na istom su prisustvovali Ziba Sivro- Izvršni direktor finansija i Mubin Husika – Menadžer računovodstva.

Potpisan ugovor s Rijasetom Islamske zajednice u BiH

Potpisan ugovor s Rijasetom Islamske zajednice u BiH, projekat „Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na Upravnoj zgradi Rijaseta u ul. Kovači bb Sarajevo“.

Rok izvođenja radova 22 mjeseca.

Potpisan ugovor o energijskoj učinkovitosti Klinike za neuropsihijatriju

Klinika za Neuropsihijatriju KCUS-a jedan je od 14 javnih objekata na kojem će ove godine, u okviru projekta Svjetske banke BEEP (Bosnia Energy Efficiency Project), biti implementirane mjere energijske učinkovitosti za što je jučer i potpisan ugovor između Josipa Martića, federalnog ministra prostornog uređenja i direktora kompanije ITC doo Zenica.

U obnovu objekta bit će uloženo oko 1.240.000,00 KM sa PDV-om, a planirani radovi će biti realizirani u skladu sa svjetskim standardima iz oblasti energijske učinkovitosti. Što se tiče konkretnih mjera na klinici će biti između ostalog implementirane mjere poput zamjene otvora, instalacija termoizolacije i unapređenje sistema grijanja.

"Radit će se novi krov, fasada, bravarija, sve u cilju uštede energije, a rok za izvođenje radova je 4 mjeseca", kazali su iz ITC-a.

Prilikom potpisivanja ugovora, ministar Martić izrazio je zadovoljstvo činjenicom da će implementacija radova poboljšati uslove boravka pacijenata na klinici, kao i kvalitet rada uposlenika ove ustanove, te dodao: "Implementirane mjere energijske učinkovitosti će smanjiti potrebu objekta za energijom, što će u konačnici rezultirati manjim troškovima održavanja i većim finansijskim uštedama."

Nakon realizacije projekta, očekuju se značajne uštede na troškovima za energiju kao i emisiji CO2.

Implementacija radova poboljšat će uslove boravka pacijenata kao i kvalitet rada uposlenika ove ustanove

Recertifikacija PCM

Početkom avgusta je vršena certifikacija profitnog centra Metaloprerada (PCM). Izvršena je recertifikacija i to prilikom je produženo važenje certifikata EN ISO 3834-2  do 30.07.2020. godine. Takođe je izvršeno produženje certifikata EN 1090-2 za noseće čelične konstrukcije do EX3, odnosno EN 1090-1:2009 +A1:2011 sa rokom važenja do 30.07.2019 godine.

ITC darovao Kantonalnoj bolnici Zenica opremu i poslove vrijedne 164.000 KM

Zenički ITC darovao Kantonalnoj bolnici Zenica opremu i poslove vrijedne 164 hiljade KM – U JU Kantonalna bolnica Zenica su od kraja prošle godine do danas realizovane donacije firme ITC Zenica u ukupnoj vrijednosti 164 hiljade KM, i to u vidu dva respiratora – aparata za disanje u vrijednosti oko 110 hiljada KM u jedinicama za intenzivno liječenje, te donacijama u hirurškim plahtama i kompresama (potrošnom materijalu), kao i adaptaciji bolesničkog apartmana u Službi za unutrašnje bolesti.

logo-big.png

Adresa

Zmaja od Bosne bb
Poslovna zona Zenica 1
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Kontaktirajte nas

Tel.: +387 (0)32 441-200
Fax: +387 (0)32 405-970

E-mail: itc@itc.ba
logo-left.png
Bosanski Bosanski
© 2020 | ITC d.o.o. Zenica.
Sva prava pridržana.

Designed by:
X

Right Click

No right click